( Tohoku)(Click a place you'd like to see, please.)

Aomori&Hirosaki(Neputa,Nebuta matsuri) Shirakami sanchi(world heritage) akita(kanto matsuri)